گزارش فایل

گزارش در رابطه با فایل «پاورپوینت موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت GATT و سازمان تجارت جهانی WTO» به مدیر سایت.

بستن